Alla Vergine Isabella

04.12.2014 16:19

Nnicchiu sticchiu fissa picciuni e baccalaru

Fica pacchiu ciocciu e p'lusu panaru

Chisti su' quattru d'i nomi d'chiddu ca'i masculi vonnu

E c'è cu'ci peddiria,cridimi a mia,macari 'u sonnu

 

P'i fimmini inveci 'a storia è divessa

Picchì, si puru tra chiddi chi 'ncontri 'nt'o pottu 

Ci sunni 'i buttani

 

Pi l'autri, ascutimi a mia

'A dieta chi s'av'a seguiri

Je' senza banani

 

Allura sta cosa precisa, a tia t'a dumannu:

Cu' tuttu l'amuri prufunnu chi vidi 'nt'e strati d'u munnu

Picchì si l'a fari 'nt'o lettu ti nchiana st'affannu?

 

Aspetta! Siccomu pi'na bella picca m'a fici pinsannu

Davanti a st'amici senz'ombra d'un dubbiu

Chiù prima mi pari iò già t'r'spunnu:

 

di tutti 'i lezioni d'a vita chi t'ann'a nsignari

iò una d' ì mei t'nni voghiu lassari:

'na cosa si prima n'a  'ssaggi

n'a poi giud'cari.