In mezzo allo stretto

16.05.2013 04:24

Si pripara ‘u piscaturi
a cunsari lenza e rizza,
n’autru jornu sutt’o suli
‘mmenz’o strittu suli suli.
“Quattru pisci l’a’ piscari
pi’ccattari un poc’i pani,
quattru figghi aj’a campari,
spetta puru me’ mugghieri
‘nta casuzza picciridda,
sta prigannu puru idda”.
Pensa e cala ‘u piscaturi,
‘nfunna puru ‘i so’ pinseri,
i‘ ssutterra sutt’o mari
Picchì sunnu troppu amari.